cellular automaton

(see also automaton, Starbureiy automaton, opus)

🐷tip